Statut klubu

Dodano: 2018-01-16 | Wyświetleń: 851 | Autor: Mateusz Lachowski

STATUT
Kobiecego Klubu Sportowego KAJA Opoczno

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Kobiecy Klub Sportowy KAJA Opoczno zwany dalej „Klubem”

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Powiatu Opoczyńskiego, a siedziba klubu mieści się w Opocznie przy ulicy Limanowskiego 25.

§ 3

Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. Z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszym statutem.

§ 4

1. Klub posiada osobowość prawną.
2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§ 6

Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§ 7

Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

§ 8


1. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej, w szczególności piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

2. Klub realizuje swoje cele przez:
1/ współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu
zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
2/ uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
3/ organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
4/ prowadzenia działalności szkoleniowej,
5/ Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

§ 9

Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

 

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki


§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

1/ zwyczajnych,
2/ uczestników,
3/ honorowych,
4/ wspierających.

§ 11

1 . Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2 . Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1 .
3 . Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.

4 . Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające poprzez przedstawicieli i osoby fizyczne uznające i wspierające materialne cele klubu, przyjęte w trybie określonym w ust. 1

1 . Członkowie zwyczajni mają prawo:

1/ wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
2/ uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
3/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
4/ korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
5/ nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.

2 . Członkowie – uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3 . Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego praw wyborczego.
4 . Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 13

Członkowie Klubu obowiązani są do:
1/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klub,
2/ przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,
3/ stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,
4/ udział w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,
5/ regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
Członków z wyjątkiem członków honorowych.

§ 14

1 . Członkostwo ustaje w przypadku:
1/ wystąpienia członka z Klubu zgłoszone na piśmie,
2/ rozwiązania się stowarzyszenia,
3/ wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
2 . Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

3 . Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku uchylania się od czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
4 . Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności praw do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
5 . Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

Rozdział 4
Władze Klubu


§ 15

Władzami Klubu są:
1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.

§ 16

Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 17

1 . Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jak sprawozdawczo – wyborcze.
2 . Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1/ uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,
2/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3/ uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
4/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
5/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,

7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
8/ rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,
2/ z głosem doradczym – członkowie uczestnicy, wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Członków za padają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków obecnych w drugim terminie.

§ 20

1 . Walne Zebranie Członków zwołuje Zarządu Klubu.

2 . Nadzwyczajnie Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

1/ uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
2/ wniosku Komisji Rewizyjnej,
3/ wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

3 . Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 3 tygodnie przez terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 21

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 22

Zarząd składa się z 5-7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2/ realizowanie uchwał, wytycznych i zleceń Walnego Zebrania Członków,
3/ kierowanie całokształtem działalności Klubu,
4/ zarządzanie majątkiem, funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania / uchwalanie planów działania i planów finansowych,
6/ zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
7/ powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych, zatwierdzanie ich regulaminów,
8/ przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.

§ 24

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełnie tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

§ 25

1. W przypadku naruszenie postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.

3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§ 26

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa ds. marketingu, wiceprezesa ds. sportu, sekretarza i skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.

3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności statutowej i finansowo- gospodarczej Klubu.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna na prawo do występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§ 28

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


Rozdział 5
Majątek i fundusze Klubu

§ 29

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusz Klubu składa się:

1/ składki roczne członków Klubu,
2/ wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
3/ darowizny, dotacje.

§ 30

Do ważności oświadczeń dotyczących spraw i zobowiązań majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz sekretarza lub skarbnika Klubu.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 31

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§ 32

1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu wyznacza likwidatora, określa tryb rozwiązania oraz przeznaczenia majątku Klubu.

3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego.

Kalendarz

Top